Přeskočit na hlavní obsah

Vaše tisková sada

Informace o zpracování osobních údajů v rámci XXXLutz zákaznického programu a marketingových aktivit společnosti XLMX obchodní s.r.o.

 1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4586 (dále jen „XLMX“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků.

 1. XXXLutz zákaznický program (XXXL HIT KARTA)

Výhody a cíle zákaznického programu:

 • získání HIT KARTY – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 1x za půl roku
 • získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
 • Poskytování slev
 • Nabízení akčního zboží
 • Soutěže a věrnostní kampaně
 • Profilování nákupního chování (sledování druhů zakoupeného zboží, místo koupě) = adresné nabídky na akční zboží
 • Zasílání obchodních sdělení

Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí zákazníka v zákaznickém programu je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, resp. poskytovat jednotlivé služby a výhody konkrétnímu zákazníkovi. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u XLMX.

 1. Ostatní marketingové aktivity

3.1. Ke zpracování osobních údajů zákazníků jako subjektu údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami XXXLutz , zejména pořádáním soutěží, slevových akcí, kampaní, marketingovém průzkumu trhu, poskytování služeb v souvislosti s prodejem zboží napříč skupinou XXXLutz apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu v rámci konkrétní marketingové akce, v rozsahu zákazníkem uděleného souhlasu nebo rozsahu souvisejícím s prodejem zboží a služeb, u kterého je navíc vyhodnocováno i nákupní chování, kdy jsou zaznamenávány zakoupené druhy zboží, místo nákupu apod.

3.2. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení XXXLutz  jejich zákazníkům. K zasílání obchodních sdělení dochází buď v souvislosti s uskutečněním koupě zboží či služeb v prodejnách XXXLutz , nebo na základě výslovného souhlasu zákazníka. Udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoli odvolat na níže uvedenou adresu. Takto získané osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení.

3.3. XLMX tímto informuje své zákazníky, že vzhledem k tomu, že prodejny XXXLutz jsou provozovány i společností XLCZ Nábytek s.r.o., se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice, IČ: 27127133, patřící do skupiny XXXLutz, jsou služby spojené s prodejem zboží poskytovány i ze strany spol. XLCZ Nábytek s.r.o.. Obdobně jsou organizovány i společné marketingové akce a soutěže za účelem prodeje a propagace zboží značky XXXLutz. V této souvislosti může docházet ke zpracovávání osobních údajů zákazníků mezi oběma společnostmi, to vždy v souladu se zákonnými podmínkami.

 1. Správce nebo zpracovatel?

4.1 XLMX je správcem osobních údajů.

4.2 XLMX jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.3 XLMX nominovala kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLMX, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: 1dmz@xxxlutz.cz.

4.4. V souvislosti s poskytováním zboží a služeb v rámci prodejen XXXLutz (včetně prodejen provozovaných společností XLCZ) je zpracovatelem osobních údajů mimo jiné i společnost XLCZ Nábytek s.r.o.

 1. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

5.1 XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen platné právní předpisy). XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů.

 1. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

6.1 V souvislosti se zákaznickým programem XXXLutz jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce do zákaznického programu a dále údaje týkající se Vašeho nákupního chování, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa a dále druhy Vámi zakoupeného zboží, jeho množství, hodnota nákupu, místo nákupu.

6.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování zákaznického programu, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem profilování nákupního chování jeho členů za účelem poskytování cílených adresných nabídek zboží a služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb a zasílání obchodních sdělení.

6.3 XLMX jako správce osobních údajů vede v souvislosti se zákaznickým programem elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje členů zákaznického programu, sleduje a vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí.

6.4 XLMX jako správce osobních údajů vede dále elektronickou databázi (CRM systém) osobních a kontaktních údajů v rozsahu sděleném zákazníkem za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména jméno, příjmení, bydliště, kontaktní mailová adresa, telefonní kontakt.

6.5. XLMX může vystupovat i jako zpracovatel osobních údajů zákazníků v souvislosti s nákupem zboží a poskytováním služeb XXXLutz ze strany společnosti XLCZ Nábytek s.r.o. prostřednictvím XLMX.

6.5 Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLMX se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením „cookie“.

 1. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

7.1 Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme výlučně přímo od našich zákazníků nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb z jejich strany.

7.2 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje

 1. a) získané z uzavřených kupních smluv – v rozsahu základních identifikačních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků (jako např. druhy zakoupeného zboží, hodnota nákupu, místo nákupu).
 2. b) získané z kupních smluv uzavřených u společnosti XLCZ Nábytek s.r.o., jsou-li související služby jako dodání zboží, reklamace, doprava a montáž poskytovány prostřednictvím prodejen XLMX.
 3. c) získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.

7.3 Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.xxxlutz.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů XXXLutz.

 1. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

8.1. Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti se zákaznickým programem, nebo obchodními sděleními je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem správce.

8.2. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pakliže je takovýto souhlas nezbytný pro zpracování osobních údajů, kdy osobní údaje nemohou být zpracovávány na základě jiného právního základu uvedeného v odst. 8.1. tohoto článku.

8.3. Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, poskytování souvisejících služeb, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit, správy zákaznického programu a IT servis.

 1. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

9.1 Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce.

9.2 Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy zákaznického programu i mateřské společnosti XLMX.

9.3 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

9.4 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu XLMX zákaznického programu, správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje členů dále v omezeném rozsahu sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, popř. fakturační či advokátní služby, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro XLMX provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

9.5 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu Lutz (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?

10.1 Údaje členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti člena v XLMX zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy. V případě, že zákaznická karta nebyla aktivně využita po dobu pěti let k uskutečnění žádného nákupu, nebo využití jiných služeb, bude členství v programu a s tím související zpracování osobních údajů automaticky ukončeno.

 1. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

11.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.

11.2 Fyzická osoba má dále právo:

 1. a) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX, nebo e-mailem doručeným na adresu marketing@xxxlutz.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše);
 2. b) vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy případně požádat o opravu osobních údajů;
 3. c) právo na omezené zpracování osobních údajů
 4. d) právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy
 5. e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

11.3 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu 1dmz@xxxlutz.cz.

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

XLMX obchodní s.r.o.

XXXLutz tiskové zprávy

Chcete dostávat naše aktuální tiskové zprávy automaticky na e-mail? Pak se přihlaste k odběru našeho newsletteru!

Registrace

Dostávejte tiskové zprávy od XXXLutz e-mailem.


Prosím, odpovězte na následující bezpečnostní otázku, abyste zabránili spamu.


* Požadovaná pole musí být vyplněna.