Přeskočit na hlavní obsah

Vaše tisková sada

Ochrana osobních údajů – www.xxxlutz.cz

Stav k 1.12.2021
Všechny informace k impresu

1.    Činnost společnosti XLCZ Nábytek s.r.o.

1.1    Předmětem podnikání společnosti XLCZ  společnosti XLCZ Nábytek s.r.o. IČ: 27127133, se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 98298 (dále jen „XLCZ“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb.

1.2    Za účelem nabízení shora uvedených výrobků a služeb provozuje společnost XLCZ  vedle běžného prodeje v kamenných prodejnách xxxlutz i internetový obchod na adrese www.xxxlutz.cz, kde je možné zakoupit jednotlivé výrobky prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. V rámci provozování internetového obchodu dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, kteří si touto cestou zakoupili jednotlivé výrobky a které je nezbytné pro vlastní realizaci uzavřené kupní smlouvy.

1.3    Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLCZ databázi CRM osobních údajů svých zákazníků.

1.4    Osobní údaje jsou dále zpracovávány i v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení XLCZ jejich zákazníkům, tyto osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení. V rámci obchodních sdělení mohou zákazníci zejména obdržet nejrůznější newslettry, nabídkové akce, slevové kupóny, informace o novinkách apod.

1.5    Společnost XLCZ  rovněž nabízí svým zákazníkům možnost odběru resto newslettru, kde si zákazník může požádat o zasílání obědových menu na jím zvolené pobočce. V této souvislosti dochází rovněž ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro plnění této služby, tedy zejména v rozsahu zákazníkem zadané emailové adresy.

2.    Správce nebo zpracovatel?

2.1    XLCZ je správcem osobních údajů.

2.2    XLCZ jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.3    XLCZ nominoval kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLCZ, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: 1swg@xxxlutz.cz.

3.    Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

3.1    XLCZ jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). XLCZ pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů.

4.    Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

4.1    Uzavírání kupních smluv – nákup a prodej zboží v kamenných prodejnách
V souvislosti s prodejem zboží v kamenných prodejnách XXXLutz a poskytováním s tím souvisejících služeb jsou zpracovávány údaje nutné k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dopravě či montáži, a k plnění povinností z nich vyplývajících, jakož i další Vaše kontaktní údaje předané zákazníkem jako subjektem údajů naší společnosti. Zpracovávány jsou zejména tyto údaje: jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa, bankovní spojení v souvislostí s realizací platby kupní ceny.

4.2    E-shop XXXLutz
V souvislosti s provozováním e-shopu XXXLutz jsou zpracovávány údaje nutné k uzavření kupní smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývajících, jakož i další Vaše kontaktní údaje. Zpracovávány jsou tyto údaje: jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa, bankovní spojení v souvislostí s realizací platby kupní ceny, včetně platby prostřednictví paypal služeb.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem profilování Vašeho nákupního chování, zejména vyhodnocování uskutečněných nákupů, zakoupených kategorií zboží, množství, frekvence nákupů, nákupní zvyklosti apod., a to s cílem možnosti zpracování adresné nabídky a přizpůsobení nabídky Vaší osobě.

4.3    Zákaznický program
V souvislosti se zákaznickým programem XXXLutz jsou zpracovávány údaje poskytnuté
v přihlášce do zákaznického programu a dále údaje týkající se Vašeho nákupního chování, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa a dále druhy Vámi zakoupeného zboží, jeho množství, hodnota nákupu, místo a čas nákupu.
Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí zákazníka v zákaznickém programu je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, resp. poskytovat jednotlivé služby a výhody konkrétnímu zákazníkovi. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u XLCZ

Výhody a cíle zákaznického programu:

 • Získání HIT KARTY – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 1x za půl roku
 • Získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
 • Poskytování slev
 • Nabízení akčního zboží
 • Soutěže a věrnostní kampaně
 • Profilování nákupního chování (sledování druhů zakoupeného zboží, místo koupě) = adresné nabídky na akční zboží
 • Zasílání obchodních sdělení

4.4    Obchodní sdělení a ostatní marketingové aktivity

Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména newsletterů, informací o nových nabídkách, našich službách, slevách, akčních nabídkách či nabídkách týdenního menu v našich restauracích, pro marketingové nabídky, včetně soutěží a jiných prodejních akcí, slevové kupony, přání k narozeninám, pozvánky k návštěvě našich webových stránek (s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky), za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků. Tyto údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání souhlasu, nebo po dobu, po kterou existuje právní základ pro zpracování osobních údajů. Marketingové aktivity týkající se zboží prodávaného pod značkou XXXLutz pak zpravidla platí pro nákup zboží ve všech prodejnách provozovaných  ze strany XLCZ.

Za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává XLCZ osobní údaje minimálně v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, adresa bydliště a údaje týkající se Vašeho nákupního chování, je-li toto součástí námi poskytované služby za účelem např. zasílání individuálních nabídek.

K zasílání obchodního sdělení dochází:

 • v souvislosti s uskutečněním koupě zboží či služeb u XLCZ nebo
 • na základě výslovného souhlasu zákazníka, nebo
 • na základě poptávky zákazníka a požadavku na odběr newsletttru nebo resto newslettru

Udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoli odvolat na níže uvedenou adresu. Takto získané osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení. Stejně tak k ukončení zpracování osobních údajů dochází na základě odhlášení se zákazníka z odběru požadovaného obchodního sdělení.

4.5    V rámci ostatních marketingových aktivit (soutěže, akce, propagace zboží apod.) jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu v rámci konkrétní marketingové akce, v rozsahu zákazníkem uděleného souhlasu nebo rozsahu souvisejícím s prodejem zboží a služeb, u kterého je navíc vyhodnocováno i nákupní chování, kdy jsou zaznamenávány zakoupené druhy zboží, místo nákupu, tedy může docházet k profilování zákazníka a jeho nákupního chování apod.

4.6    Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy výlučně za účelem plnění smlouvy, plnění zákonných povinností v souvislosti s uskutečněným prodejem zboží, nebo na základě oprávněného zájmu naší společnosti, za účelem nabízení dalšího zboží a služeb, poskytování informacích o novinkách, akcích na zboží, slevových akcích, soutěžích, nových pobočkách, zasílání newsletteru, , a zasílání obchodních sdělení.

4.7    XLCZ jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje zákazníků a členů zákaznického programu, zejména jméno, příjmení, bydliště, kontaktní mailová adresa, telefonní kontakt, a to za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí či zasílání obchodních sdělení.

4.8    Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLCZ používáme cookies. To znamená, že informace budou ve formě „cookies“ ukládány na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

V souvislosti s užíváním cookies na našich webových stránkách jsou zpracovávány tyto údaje:

 • Datum a čas návštěvy stránky
 • Název navštívené stránky
 • Session-ID
 • Referrer-URL
 • Množství přenášených dat
 • Výrobek a Verze-Informace o použitých prohlížečích

Informujeme Vás, že bez používání cookies je možno užívat naše webové stránky omezeně, nebo v některých případech může být užívání i zcela vyloučeno.

Více informací ohledně trackingu a nastavení cookies najdete v bodě 12.

5.    Jak se dostávají údaje do naší databáze?

5.1    Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme výlučně přímo od našich zákazníků nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb z jejich strany.

5.2    Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje
a)    Získané z uzavřených smluv – v rozsahu základních identifikačních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků (jako např. druhy zakoupeného zboží, hodnota nákupu, místo nákupu, frekvence nákupu).
b)    Získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.

5.3    Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.xxxlutz.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů XXXLutz.

6.    Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

6.1    Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s Vašimi nákupy v kamenných prodejnách nebo na našem e-shopu, zákaznickým programem, zasíláním obchodních sdělení a ostatními marketingovými aktivitami je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem správce.

6.2    Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pakliže je takovýto souhlas nezbytný pro zpracování osobních údajů, kdy osobní údaje nemohou být zpracovávány na základě jiného právního základu uvedeného v odst. 6.1. tohoto článku.

6.3    Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, poskytování souvisejících služeb, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit, správy
e-shopu a IT servis.

7.    S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

7.1    Všechny osobní údaje zpracovává XLCZ jako správce.

7.2    Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy internetového obchodu a IT podpory a mateřské společnosti XLCZ, nebo jiné koncernové společnosti Lutz pověřené správnou dané aktivity či služby.

7.3    Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

7.4    Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu,., správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje zákazníků dále v omezeném rozsahu sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují tisk reklamních materiálů, adresné nabídky, dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, popř. fakturační, účetní, daňové nebo advokátní služby, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro XLCZ provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

7.5    IT služby související se zpracováním údajů v souvislosti s Vašim nakupováním na našem e-shopu a prohlížením našich internetových stránek zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců, nebo zaměstnanců skupiny XXXLutz, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí za podpory mateřské společnosti. K osobním údajům má přístup IT oddělení koncernu Lutz (včetně externích zpracovatelů) z důvodu zajišťování technické podpory e-shopu a jeho technického servisu, zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu Lutz.

8.    Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

8.1    Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání kupní smlouvy, po dobu Vaší registrace na stránkách našeho e-shopu, po dobu realizace uzavřené kupní smlouvy, dobu Vaší registrace pro odběr námi poskytovaných služeb (odběr newslettru, odběr resto newslettru) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z kupní smlouvy, popř. uplatnění oprávněných zájmů naší společnosti, jakož i po zákonnou archivační dobu
a dobu stanovenou právními předpisy pro plnění dalších zákonných povinností zejména vůči veřejnoprávním úřadům a orgánům.

8.2    Údaje členů zákaznického programu uchováváme v databázi po celou dobu trvání účasti člena v XLCZ zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy.
V případě, že zákaznická karta nebyla aktivně využita po dobu pěti let k uskutečnění žádného nákupu, nebo využití jiných služeb, bude členství v programu a s tím související zpracování osobních údajů automaticky ukončeno.

8.3    Osobní data zpracovávaná na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu jeho trvání.

8.4    V případě pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovávány, zániku právního základu pro zpracování osobních údajů, nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, dochází k vymazání Vašich osobních údajů. Následně však budou Vaše osobní údaje archivovány pro plnění zákonem stanovených povinností a uchování dat po dobu zákonem stanovenou.

9.    Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

9.1    Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLCZ zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.

9.2    Fyzická osoba má dále právo:
a)    udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLCZ, nebo e-mailem doručeným na adresu: kontaktni-centrum@xxxlutz.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše);
b)    vznést námitku proti zpracování, případně požádat o opravu osobních údajů;
c)    na omezené zpracování osobních údajů,
d)    na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy
e)    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající
z platných právních předpisů byla porušena – bližší informace na www.uoou.cz.

9.3    V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu 1swg@xxxlutz.cz.

10.    Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

10.1    Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

11.    Technická opatření

11.1    K ochraně Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná organizačně-technická opatření zabraňující především ztrátě, neoprávněné manipulaci, neoprávněnému přístupu a jakékoli jinému zneužití. Přijatá opatření jsou průběžně prověřována z hlediska jejich funkčnosti a účelovosti s cílem zajistit maximální standard ochrany Vašich osobních údajů. Aplikace a dodržování organizačně-technických opatření jsou průběžně monitorovány a jsou přijímána nová technická řešení s ohledem na technologický vývoj. Osoby, jimž Vaše osobní data zpřístupňujeme, jsou oprávněny spolupracovat s naší společností výlučně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která zajišťuje námi požadovaný maximální standard ochrany osobních údajů.

12.    3D plánování kuchyní

12.1. Popis a rozsah zpracování dat
Naše webová stránka nabízí možnost 3D kuchyňského plánovače. Při použití tohoto 3D kuchyňského programu má uživatel možnost vytvořit si zákaznický účet pro uložení konfigurované kuchyně, vytvoření nezávazné nabídky a navázání kontaktu s našimi odbornými poradci. Data zadaná do vstupní masky jsou nám předána a uložena.

Těmito údaji jsou:

 • Oslovení
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

3D kuchyně plánovač provozuje:
Störmer GmbH & Co. KG, firma na nábytek
Industriestraße 62, DE-32289 Rödinghausen

Naše společnost  však vystupuje jako správce osobních údajů, které jsou zpracovávány  výhradně pro konkrétní účely. Čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů slouží jako standard pro toto zpracování dat. Zpracování dat slouží ke konfiguraci kuchyně, jakož i k navázání kontaktu pro uzavření kupní smlouvy.
Smazání vašich osobních údajů probíhá smazáním zákaznického účtu uživatelem.
Zadaná data mohou být kdykoliv změněna nebo odstraněna. Zákaznický účet a uložená data lze navíc kdykoliv smazat.

13. Newsletter

13.1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách je možné přihlásit se k odběru newsletteru zdarma. Při registraci do newsletteru nám budou předána data ze vstupní masky. To se týká pouze Vaší e-mailové adresy. Pro zpracování údajů je Váš souhlas získán během procesu registrace s odkazem na ochranu osobních údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání informačních newsletterů nedochází k předání údajů třetí straně. Data budou použita výhradně pro zasílání newsletteru.
Právní základ pro zpracování údajů pro registraci uživatele do newsletteru je, pokud uživatel dal svůj souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.
Získání e-mailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru. Účelem shromažďování jiných osobních údajů v rámci registračního procesu je zabránit zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.
Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. E-mailová adresa uživatele bude uložena, dokud bude aktivováno odebíránínewsletteru.
Odběratel může kdykoliv ukončit odebírání newsletteru. Pro tento účel je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz.

14. Registrace zákaznického účtu a/nebo programu věrnostní karty

14.1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost se poskytnutím osobních údajů registrovat. Data se zadávají do vstupní masky, přenášejí se k nám a ukládají se u nás. Nedochází k předání údajů třetí straně.
Během registrace se shromažďují následující údaje:
•      Fakultativně jméno
•      E-mailová adresa
•      Heslo
•      Fakultativně dodací a fakturační adresa
•      Fakultativně datum narození
•      Fakultativně telefonní číslo

V rámci registračního procesu je získán souhlas uživatele ke zpracování těchto informací.

Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou uživatel je, nebo k provedení předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Registrace uživatele je nutná pro přípravu určitých obsahů a služeb na našich webových stránkách. Vlastnictvím zákaznické karty obdrží uživatelé speciální služby a nabídky v pobočkách i v internetovém obchodě.
Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. To je v případě údajů shromážděných během registrace, kdy je registrace na našich webových stránkách zrušena nebo změněna.
Jako uživatel máte možnost registraci kdykoliv zrušit. Uložená data o vás lze kdykoliv změnit. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, pokud to neodporuje smluvním nebo právním povinnostem.

15. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

15.1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, jsou data zadaná do vstupní masky předána a uložena.

Těmito údaji jsou:
•      Jméno a příjmení
•      E-mailová adresa
•      Zpráva/komentář
•      Fakultativně telefonní číslo
•      Fakultativně dodací a fakturační adresa
•      Fakultativně číslo vaší objednávky

V okamžiku odeslání zprávy jsou také uložena následující data:
(1) IP adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu odesílání a odkazuje na ochranu osobních údajů.Případně je možný kontakt prostřednictvím zadané e-mailové adresy. V tomto případě budou uložena osobní data uživatele zprostředkovaná e-mailem. V této souvislosti nejsou data poskytována třetím stranám. Data slouží výhradně ke zpracování konverzace. Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Právním základem pro zpracování údajů předávaných odesíláním e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Pokud má e-mailový kontakt za cíl uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to zahrnuje i oprávněný zájem o zpracování údajů. Další osobní údaje zpracovávané v průběhu odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

Data budou vymazána, jakmile pomine důvod jejich získání. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a data zaslaná e-mailem se jedná o případ, když příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena, když lze z okolností vyvodit, že obsah byl vyjasněn. Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

16. Využívání souborů cookie

Soubory cookie a podobné technologie, jako např. Pixel, Tags nebo Beacons („Cookies“) používáme, abychom pro Vás nabídku mohli co nejpříjemněji zosobnit. Soubory cookie a malé textové soubory umožňují opětovné rozpoznání uživatelů a analýzu jejich užívání našich internetových stránek.

Většina souborů cookie, které používáme, se automaticky z Vašeho harddisku smaže, jakmile ukončíte relaci prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Relační soubory cookie se používají např. pokud má nákupní košík fungovat ve více než jednom otevřeném okénku. Také ale používáme tzv. perzistentní soubory cookie, které na harddisku zůstanou uložené. Pokud naše internetové stránky navštívíte znovu, stránky rozpoznají, že jste nás už jednou navštívili a budou vědět, o jaké výrobky se zajímáte. Soubory cookie slouží především k tomu, abychom naši nabídku učinili uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější.

Soubory cookie, které používáme my, naleznete v sekci Nastavení souborů cookie. Tam se nachází informace o poskytovatelích souborů cookie, účelu používání těchto souborů, zpracovávaných kategoriích údajů, právních předpisech pro zpracovávání údajů ve spojení se soubory cookie, době a místě uložení souborů, kde se soubory zpracovávají.

17. Poskytování údajů do třetích zemí

Pokud Vaše osobní údaje poskytneme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo pokud budou zakázky zpracovávané v takovýchto zemích (např. v USA), budeme se řídit zákonem vyžadovanými bezpečnostními mechanismy. To může proběhnout např. ve formě tzv. vzorové smlouvy slučitelné s právem Evropské unie. Pokus se chcete dozvědět více podrobností o našich bezpečnostních mechanismech, obraťte se na nás (viz Bod 2).

18. Využití služeb internetové analýzy

Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“), Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na našich webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy tak, aby vaše IP adresa byla společností Google zkrácena předem v rámci členských států Evropské unie („Unie“) nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa zaslána na server Google v USA a až tam zkrácena.

Společnost Google používá tyto informace v našem zastoupení, aby pro nás vyhodnotila používání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem sloučena s jinými údaji společnosti Google. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookies a data související s používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a naistalujete dostupný plugin prohlížeč: zde.

Mouseflow
Tato webová stránka používá nástroj Mouseflow, nástroj pro webovou analýzu společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko. Účelem zpracování dat je analyzovat tuto webovou stránku a její návštěvníky. Tato data jsou shromažďována a ukládána pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat lze vytvořit pod pseudonymem uživatelské profily. K tomuto účelu se používají soubory cookies. Webový analytický nástroj Mouseflow zaznamenává náhodně vybrané individuální návštěvy (pouze s anonymní IP adresou). Jedná se o záznam pohybů myši a kliknutí s úmyslem analyzovat náhodně vybrané návštěvy webové stránky a odvodit z toho potenciální vylepšení webových stránek.
Mouseflow nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez zvláštního souhlasu subjektu údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o přímou komunikaci se zákazníkem a návrhu internetových stránek odpovídajících potřebám. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů.
K tomu můžete globálně zakázat nahrávání na všech webových stránkách, které používají Mouseflow pro aktuálně používaný prohlížeč, na následujícím odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/

Stocklevel
My, XLCZ využíváme Clickstream Pixel a zpracováváme údaje získané na základě tohoto clickstreamu pro účely zjištění stavu zásob na skladě.
Právní základ: Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
Účel údajů: Aktuální zobrazení dostupných výrobků a možné doby dodání na webové stránce XXXLutzu; zajištění, že se oblíbené výrobky na webové stránce rychle zobrazí; zásobování, měření oblíbenosti výrobků.
Doba uchovávání: 24 hodin
Odvolání a vypnutí: Výrobek, akce uživatele (umístění výrobku do nákupního košíku nebo nákup výrobku), doba akce uživatele.
Další informace: Německo, Rakousko

Jentis
Společnost Jentis GmbH, Schönbrunnerstraße 231, 1120 Vídeň, Rakousko, nás, XLCZ podporuje jako zadavatele v používání tohoto nástroje.
Právní základ: Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Účel údajů: Poskytnutí Tag Manažera, který nás technicky podporuje v tom, aby soubory cookie a podobné technologie, které používáme na tomto webu, přijímaly údaje od našich uživatelů. Společnost Jentis GmbH shromažďuje údaje o cookies, které jsou aktivovány pro příslušného uživatele se souhlasem se soubory cookie, a přenáší data příslušnému poskytovateli souborů cookie uvedenému v tomto souhlasu se soubory cookie. S nástrojem Jentis nemusí každý další poskytovatel souborů cookie shromažďovat údaje pro své soubory cookie. Nástroj Jentis tímto umožňuje poskytovateli souborů cookie zpracovávat tyto údaje, jak je popsáno v tomto souhlasu se soubory cookie. Společnost Jentis GmbH tyto údaje nezpracovává za jiným účelem, než je poskytnutí poskytovatelům souborů cookie, a nepředává je poskytovatelům souborů cookie, jejichž soubory cookie jsou v tomto řešení souhlasu se soubory cookie zakázány. Použití nástroje Jentis nám umožňuje poskytovat webové stránky rychleji a efektivněji.

Doba uchovávání: 365 dní.

Odvolání a vypnutí: Společnost Jentis zpracovává údaje uvedené v informacích o souborech cookie pro příslušné soubory cookie, které jsou aktivovány v tomto řešení souhlasu se soubory cookie.
Další informace: Německo

RTB House
RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Německo, podporuje XLCZ jakožto zadavatele zakázky při používání tohoto nástroje.
Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svá nastavení souborů cookie můžete kdykoli spravovat pod „Výběr nástroje“ a nastavení aktivovat nebo deaktivovat.
Účel údajů: Retargeting, tj. perzonalizace reklamy na partnerských webech na základě Vašeho chování při surfování na našem webu, analýza ziskovosti a účinnosti reklam na webech třetích stran.
Doba uchovávání: 12 měsíců po poslední návštěvě našich webových stránek
Odvolání a vypnutí: ID souboru cookies, chování při používání na našem webu a dalších navštívených webech (prohlížené stránky a výrobky na našem webu), informace o prohlížeči, informace o zařízení, čas návštěvy webu.
Další informace: Slovensko, Česká republika, Nizozemí a USA

Vizuální optimalizátor webových stránek (Visual Website Optimizer)
Používáme také analytický nástroj pro optimalizaci webových stránek. Shromažďované údaje zpracováváme výhradně v souladu s ustanoveními zákona o ochraně údajů. Nebudou shromažďována, používána, ani zveřejňována žádná osobní data. Shromážděná data budou použita výhradně k trvalému zlepšování a optimalizaci xxxlutz.cz a našich nabídek s cílem učinit je pro vás zajímavější. Pokud nechcete, aby byla data o vašem používání našich webových stránek uložena v nástroji Visual Website Optimizer, můžete jeho užívání zabránit. Za tímto účelem nabízí nástroj Visual Website Optimizer řešení, které vám umožní jediným kliknutím učinit odhlašovací prohlášení, kterým zabráníte být v budoucnu součástí analytických nástrojů Visual Website Optimizer.
Použitím odkazu pro odhlášení, popř. funkce nabízené na cílové stránce, se nastaví soubor cookies pro vyloučení z analytického nástroje Visual Web Optimizer. Toto prohlášení o odhlášení je platné, dokud soubor cookies neodstraníte. Soubor cookies je nastaven pro náš web pod uvedenou doménou pro každý prohlížeč a počítač. Používáte-li náš web z několika počítačů (například doma nebo v práci) nebo z různých prohlížečů, doporučujeme nastavit soubor cookie pro odhlášení pro každý počítač a prohlížeč.
Uložení anonymně zaznamenaných údajů o návštěvnících můžete kdykoli odvolat na webové stránce https://vwo.com/opt-out zadáním webové adresy „www.xxxlutz.cz“ do pole k tomu určenému.

Použití cookies a externích obsahů pro marketing/reklamu
Dále využíváme cookies pro marketingové a propagační účely, abychom na bázi analýzy chování uživatelů při surfování byli schopni vyvodit závěry o jejich zájmech a potřebách a mohli segmentovat uživatele se stejnými nebo podobnými zájmy a potřebami (cílové skupiny). V návaznosti na to lze reklamu cíleně použít pro uživatele přiřazené ke konkrétní cílové skupině (targeting). Většinou se to děje prostřednictvím speciálních poskytovatelů služeb (např. Adserver pro marketing online reklamních prostor).

Tyto cookies se navíc používají k řízení četnosti zobrazení reklam (zejména k jejich omezení) a měření vlivu, obzvlášť efektivnosti, kampaní. Přes reklamní sítě může také nastat používání cookies třetích stran, které se používají v souvislosti s jejich službami. Tyto soubory cookies zjišťují, zda uživatel navštívil webovou stránku a předávají tyto informace třetí straně, kde mohou být propojeny s funkcemi poskytovanými jinými organizacemi. Kromě toho speciální cookies umožňují aktivování reklamy uživatelům sociálních sítí.

Floodlight
DoubleClick Bid Manager a DoubleClick Floodlight používá společnost Alphabet Inc. Shromažďují se údaje o využití a díky těmto informacím může Alphabet Inc. zlepšit nabídku pro uživatele. Všechna data se pořizují pseudonymizovaně.
Právní základ: Právní základ pro zpracování technicky nezbytných cookies: Článek 6 odst. 1 písm. f GDPR; právní základ pro zpracování technicky nevyžádaných cookies po obdržení souhlasu: Článek 6 odst. 1 písm. a GDPR
Účel údajů: Shromážděné údaje se používají k zlepšení sledování konverzí a zlepšení remarketingu. Tak se měří a kontroluje ziskovost a efektivita reklamních opatření.
Doba uchovávání: Shromážděné údaje budou smazány, jakmile budou zaznamenány a zpracovány všechny důležité informace.
Odvolání a vypnutí Soubory cookies mohou být trvale zakázány prostřednictvím nastavení prohlížeče a cookies mohou být také kdykoli smazány. Nastavení sledování lze spravovat pomocí nástroje.
Další informace: Prohlášení o ochraně osobních údajů při zpracování údajů DoubleClick http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Používání Bing Ads
Na našich webových stránkách používáme Bing Ads společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, „Microsoft“). Pokud kliknete na reklamu zobrazenou společností Bing Ads, uloží se na vašem počítači soubor cookies pro sledování konverzí. Tato cookie má omezenou platnost a není určena pro identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookies ještě nevypršel, můžeme my a společnost Microsoft rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku.

Informace získané pomocí cookie konverze se používají k vytvoření statistiky konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se sledováním konverzí. Osobní identifikace těchto uživatelů však není možná. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu působení a účinnosti této reklamy. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Ukládání cookies můžete zabránit výběrem příslušných technických nastavení softwaru prohlížeče. Případně ale nebude možné plně využívat všechny funkce této webové stránky. V důsledku toho nebudete zahrnuti do statistiky o sledování konverzí. Společnost Bing získala certifikaci v rámci dohody mezi USA a EU „Privacy Shield“, čímž se zavazuje dodržovat evropská pravidla pro ochranu údajů. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookies používaných v aplikaci Microsoft Bing naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

Seznam – Sklik
Na internetových stránkách XXXLutz se využívá služba Seznam Sklik, služba společnosti Seznam.cz, a.s. („Seznam“), Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika.

Přes odkaz na webových stránkách XXXLutz se na vašem koncovém zařízení uloží tak zvaný Conversion-Cookie. Conversion-Cookie pozbude po třiceti dnech platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Přes něj se kontroluje, zda jsou soubory cookies ke zjištění, zda se na našich webových stránkách vyhledávají určité webové stránky, ještě platné. Pomocí Conversion-Cookie dokáže jak XXXLutz, tak i Seznam sledovat, zda subjekt údajů, který použil odkaz Sklik na našich webových stránkách, vygeneroval obrat, tedy provedl, nebo přerušil nákup. Ani XXXLutz, ani jiný zadavatel reklam z Sklik nezíská informace, kterými by mohl subjekt údajů identifikovat.

Používají se „cookies“. Informace o využívání této webové stránky se přenášejí na server společnosti Seznam a zde se uloží. Pokud navštívíte internetové stránky xxxlutz.cz a soubor cookies je ještě platný, dokáží Seznam a XXXLutz rozeznat, že jste klikli na odkaz a byli jste přesměrováni na tyto stránky. Každý zákazník Sklik obdrží jiné cookies, proto je není možné vysledovat přes Sklik-zákaznické webové stránky.
Informace získané prostřednictvím Conversion-Cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Sklik, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Touto cestou získají zákazníci informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich odkaz a byli přesměrováni na stránky s Conversion-Tracking-Tag. Nezískají však informace, díky kterým by mohli uživatele osobně identifikovat.

Technologie retargeting využívají cookies nebo reklamní ID a zobrazují reklamu na základě předchozího vyhledávání. Pokud se nechcete na trackingu podílet, můžete instalaci cookies kdykoliv zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (možnost deaktivace). Potom nebudete zahrnuti do statistik Conversion-Tracking. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Seznam najdete na: http://www.imedia.czhttps://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

Použití funkce remarketing nebo funkce „podobných cílových skupin“ společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketing nebo funkci „podobných cílových skupin“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků.
Google používá k provedení analýzy webových stránek cookies, které jsou základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookies slouží k zaznamenávání návštěv na webu a anonymních údajů o používání webových stránek. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů o návštěvnících webových stránek. Pokud navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se reklamy, které pravděpodobně obsahují předtím hledané oblasti produktů a informací.
Případně budou vaše údaje předány také do USA. Evropská komise vydala rozhodnutí o ochraně soukromí pro předávání údajů do USA.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu cíleně se zaměřit na návštěvníky webových stránek zobrazením personalizovaných reklam založených na zájmech návštěvníků webových stránek poskytovatele, pokud navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Používání cookies ze strany Google můžete trvale deaktivovat podle níže uvedeného odkazu a stažením a instalací následujícího souboru: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs
Případně můžete soubory cookies deaktivovat prostřednictvím třetí strany tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde uvedené další informace. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Vlastní seznam zákazníků (Customer Match)
V našich reklamách na Googlu a Facebooku používáme vlastní seznam zákazníků, včetně „podobného publika“ a remarketingu. Pro použití seznamu zákazníků se seznamy šifrovaných uživatelských dat (např. e-mailové adresy) nahrávají do reklam Googlu nebo Facebooku. Po nahrání systém zkontroluje, která data jsou již známa a umístí tyto uživatele do seznamu. Po vytvoření seznamu zákazníků se šifrovaná zákaznická data automaticky vymažou.

Používání Google AdWords pro měření konverzí
Na našich webových stránkách používáme on-line reklamní program „Google AdWords“ a v jeho rámci sledování konverzí (hodnocení návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookies pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto nejsou určeny pro osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookies nevypršel, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné cookies vysledovat prostřednictvím webových stránek AdWords-zákazníků.
Informace získané pomocí souboru cookie konverze se používají k vytvoření statistiky konverzí. Tak se dovíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku s příznakem sledování konverzí. Nepřijímáme však informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu dopadu a účinnosti této reklamy.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.
Ukládání cookies můžete zabránit výběrem vhodných technických nastavení softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že případně nebude možné plně využívat všechny funkce této webové stránky. Do statistik měření konverzí nebudete zahrnuti.
Dále lze také v nastavení reklamy na Google deaktivovat personalizované reklamy. Pokyny k tomuto postupu naleznete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs. Případně můžete soubory cookies deaktivovat prostřednictvím třetí strany tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising na adrese: https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde uvedené další informace. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=cz

Používání Facebook pixelu
Na těchto stránkách používáme Facebook pixel společnosti Facebook, sociální mediální sítě společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Kód implementovaný na této stránce může vyhodnotit chování návštěvníků, kteří přišli na tuto stránku z reklamy na Facebooku. To lze využít ke zlepšení reklam na Facebooku a tato data shromažďuje a ukládá Facebook. Shromážděná data nejsou pro nás viditelná, ale jsou užitečná v rámci reklamních inzerátů. Používáním Facebook pixelu jsou nastavena také cookies.
Užíváním Facebook pixelu je návštěva této stránky hlášena Facebooku, takže návštěvníci uvidí na Facebooku odpovídající reklamy. Pokud máte účet na Facebooku a jste přihlášeni, bude návštěva tohoto webu přiřazena vašemu uživatelskému kontu na Facebooku. Chcete-li zjistit, jak se Facebook pixel používá pro reklamní kampaně, navštivte stránku: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete změnit své nastavení pro zobrazování reklam na Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
Na http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby/ můžete spravovat své preference ohledně užitečnosti online reklamy. Můžete zakázat nebo povolit mnoho poskytovatelů najednou nebo provést nastavení pro jednotlivé poskytovatele.
Více informací k zásadě používání dat na Facebooku najdete na adrese: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Criteo
Na našich webových stránkách jsou technologií společnosti Criteo GmbH resp. Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris (FR) shromažďovány a uchovávány anonymní informace o chování návštěvníků při surfování na webových stránkách pro marketingové účely. Tato data jsou uložena v podobě cookies v počítači návštěvníka. Na základě algoritmu analyzuje společnost Criteo GmbH anonymně zaznamenané chování při surfování a může následně zobrazit cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. publishern). Tato data nesmí být v žádném případě použita k vaší identifikaci jako návštěvníka našich webových stránek. Shromážděná data budou použita pouze ke zlepšení nabídky. Jakékoli jiné použití nebo zveřejnění těchto informací třetím stranám nenastává.

Můžete vznést námitky proti naprosto anonymní analýze svého chování při procházení na našich webových stránkách kliknutím na Criteo Host. Pokud jste se již ze sledování Criteo odhlásili (opt-out „odhlašovací“ cookie) a chcete znovu vidět personalizované bannery Criteo, klikněte prosím na registraci Criteo.
Další informace o použité technologii naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo GmbH.

Peerius
Na této webové stránce se pomocí technologií Peerius Ltd, 3rd Floor Cargo Works, Enterprise House, 1-2 Hatfields, London, United Kingdom, SE1 9PG resp. Episerver AB Regeringsgatan 67 Box 7007, 103 86 Stockholm (SE) (http://www.peerius.com) ukládají data pro marketingové a optimalizační účely. Tyto údaje nám umožňují přizpůsobit naše webové stránky vašim zájmům a nabídnout vám personalizované služby. To se provádí analýzou vašeho uživatelského chování na základě produktů, o které jste se v našem e-shopu už zajímali. Analýza probíhá pomocí tzv. „cookies“, malých textových souborů, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč, když se vrátíte na naše webové stránky. Uživatelské profily jsou vytvořeny výhradně pod pseudonymy a nejsou sloučeny s vašimi osobními údaji. Pokud si nepřejete využívat našich služeb personalizované webové stránky, odstraňte po návštěvě našich webových stránek uložené cookies, nebo si nastavte internetový prohlížeč tak, aby ve vašem počítači nemohla být obecně ukládána žádná cookies.

Re-Targeting Scarab Research
Naše webové stránky používají analytický software společnosti Emarsys eMarketing Systems AG, Marchstrasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko („Emarsys“). Společnost Emarsys neukládá ani nepoužívá IP adresu vašeho počítače k marketingovým účelům. IP adresy shromážděné webovými servery Emarsys jsou ukládány pouze na velmi krátkou dobu a slouží výhradně k detekci a prevenci nesprávného použití.
Společnost Emarsys ukládá soubory cookies prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Soubory cookies a identifikační čísla v nich uložená nejsou kombinována s vaším jménem, adresou, e-mailovou adresou nebo jinými osobními identifikačními údaji, pokud nám výslovně nedovolíte, abychom vám zasílali informace, které jsou přesně přizpůsobeny vašim zájmům. Společnost Emarsys používá tato cookies k rozpoznání vašeho prohlížeče, abychom mohli sledovat vaše pohyby na našem webu a měřit úspěch určitých marketingových opatření. Tyto informace používáme ke zlepšení našich webových stránek a našich e-mailových newsletterů, zejména přizpůsobením našich informací a nabídek individuálním zájmům a potřebám uživatelů.
Kliknutím na https://emarsys.com/privacy-policy/ můžete vznést námitku proti shromažďování a analýze online dat popsaných výše. Uplatněním této možnosti bude ve vašem webovém prohlížeči uložen anonymní soubor cookies pro odhlášení, který bude informovat webový server Emarsys o vašem nesouhlasu a zabrání shromažďování údajů. Soubor cookies pro odhlášení zůstane v prohlížeči použit, dokud jej neodstraníte pomocí nástrojů poskytnutých tímto prohlížečem. Pokud však odstraníte soubor cookies nebo použijete jiný prohlížeč nebo počítač, společnost Emarsys již nebude schopna rozpoznat, že jste takový nesouhlas prohlásili. Jako alternativu můžete ve svém počítači nastavit prohlížeč tak, aby nepřijímal žádná cookies.

trbo
Pro zlepšení využití naší online nabídky a efektivity naší online reklamy používáme technologie sledování společnosti trbo GmbH, Römerstr. 6, 80801 Mnichov (DE), (www.trbo.de). Využití této technologie nám pomáhá pochopit, které stránky jsou obzvláště atraktivní pro uživatele našich služeb, které produkty nejvíce zajímají naše zákazníky a které individuální nabídky bychom měli pro naše uživatele webových stránek vytvořit. Data shromážděná a použitá v této souvislosti jsou vždy uložena pod jedním pseudonymem (např. náhodným identifikačním číslem) a nejsou sloučena s osobními údaji o vás (např. jméno, adresa atd.). Pokud externí poskytovatelé služeb získají přístup k údajům, jedná se výhradně o námi zadanou zakázku a pod naší kontrolou. Technicky se používají hlavně tzv. „cookies“ a „web beacons“ ke shromažďování následujících informací: které stránky jsou navštíveny, kdy, jak často a v jakém pořadí, které produkty jsou vyhledávány, na kterých odkazech, popř. na které nabídky se kliká, a které objednávky se uskutečňují. Pokud si nepřejete, abychom takto shromažďovali a používali informace o vašem používání těchto stránek, můžete proti tomu vznést námitky prostřednictvím následujícího odkazu (tzv. „Opt-out“): https://www.trbo.com/opt-out/. Pro tento účel je pro vás nastaven odpovídající soubor cookies pro odhlášení, který neobsahuje žádná data vhodná pro sledování, ale umožňuje pouze rozpoznat vaši námitku proti sběru dat, takže sledování není prováděno. Dbejte prosím na to, že odstraněním všech souborů cookies budou odstraněna i cookies pro odhlášení. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

19. Využití sociálních pluginů

Facebook
Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebook nebo doplňkem „Social Plug-in of Facebook“ nebo „Facebook Social Plugin“. Přehled pluginů Facebook a jejich vzhled naleznete zde: //developers.facebook.com/docs/plugins.

Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, bude váš prohlížeč připojen přímo na servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přes Facebook přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Facebook informace o tom, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste přihlášeni k Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) budou vaším prohlížečem předány přímo na server Facebooku v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook okamžitě přiřadit návštěvu na naší webové stránky k vašemu profilu na Facebooku. Pokud komunikujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zanecháte komentář, budou tyto informace také přeneseny přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace budou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny přátelům na Facebooku. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, jakož i vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: //www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby Facebook přímo přiřadil data shromážděná na našich webových stránkách k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete zcela zabránit načítání pluginů Facebooku pomocí doplňkových nastavení pro váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook Blocker“

Twitter
Na našich stránkách jsou zahrnuty funkce služby Twitter. Tyto vlastnosti poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou navštěvované webové stránky propojeny s vaším účtem služby Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Tato data jsou také předávána Twitteru.
Upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených dat a jejich používání ze strany Twitteru. Další informace naleznete v ochraně osobních údajů Twitteru. Své nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu.

Instagram
Na našich webových stránkách používáme funkce sociálního média Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA.
Funkcí vkládání obsahů Instagramu (funkce Embed) můžeme zobrazovat obrázky a videa. Zobrazením stránek, které používají tyto funkce, jsou data (IP adresa, data o prohlížeči, datum, čas, cookies) přenášena na Instagram, ukládána a vyhodnocována.
Pokud máte účet na Instagramu a jste přihlášeni, budou data přidružena k vašemu osobnímu účtu a údajům uloženým v něm. Zásady ochrany osobních údajů a informace o tom, která data Instagram shromažďuje a jak je používá, najdete na: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Na našich webových stránkách používáme tlačítka a aplikace widgets sociálního média Pinterest, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Zobrazením stránek, které používají takové funkce, jsou data (IP adresa, data o prohlížeči, datum a čas, cookies) přenášena na Pinterest, ukládána a vyhodnocována.
Zásady ochrany osobních údajů a informace o tom, která data Pinterest shromažďuje a jak je používá, najdete na: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.
Používání služeb pro zákazníky a další externí služby

Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme Mapy Google od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
Používáním funkcí těchto map jsou data předávána společnosti Google. Pokud vás zajímá, jaká data Google shromažďuje a na co se tato data používají, navštivte stránku: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

iAdvize
iAdvize používá provozovatelská společnost iAdvize Ltd., 2 Kingdom Street, Londýn, W2 6BD, Spojené království, a pomáhá uživateli při koupi produktu a s poradenstvím v okně chatu. Právní základ: Právní základ pro zpracování technicky nezbytných cookies: Článek 6 odst. 1 písm. f GDPR; právní základ pro zpracování technicky nevyžádaných cookies po obdržení souhlasu: Článek 6 odst. 1 písm. a GDPR
Účel údajů:  Ukládání údajů se používá pouze pro úhradu provize mezi obchodníkem a partnerem.
Doba uchovávání: Shromážděné údaje budou smazány, jakmile budou zaznamenány a zpracovány všechny důležité informace.
Odvolání a vypnutí Soubory cookies mohou být trvale zakázány prostřednictvím nastavení prohlížeče a cookies mohou být také kdykoli smazány. Nastavení sledování lze spravovat pomocí nástroje.
Další informace: Prohlášení o ochraně osobních údajů při zpracování údajů iAdvize https://privacy.iadvize.com/en/

20. Ankety a průzkumy
Námi prováděné ankety a průzkumy (dále jen „průzkumy“) jsou vyhodnocovány anonymně. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění průzkumů a jejich technickou realizaci (např. zpracování IP adresy za účelem zobrazení průzkumu v prohlížeči uživatele nebo umožnění obnovení průzkumu pomocí dočasného souboru cookie – relace cookie) nebo když k tomu uživatelé poskytli souhlas.

Informace k právnímu rámci: Pokud požádáme účastníky o souhlas se zpracováním jejich údajů, jedná se o právní základ pro zpracování, jinak zpracování údajů účastníků vychází z našeho zájmu provést objektivní průzkum.

 • Druhy zpracovávaných údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo), údaje o obsahu (např. údaje v online formulářích), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresa).
 • Dotčené osoby: komunikační partneři, uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: kontaktní otázky a komunikace, přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou), tracking (např. zájmy, chování, používání cookies), zpětná vazba (např. sbírání zpětné vazby prostřednictvím online formuláře).
 • Právní základ: souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

 • Netigate: provádění anket, průzkumů a řízení zpětné vazby; poskytovatel služeb: Netigate AB, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Švédsko; web: https://www.netigate.net/; prohlášení o ochraně údajů: https://www.netigate.net/de/impressum/.

XXXLutz tiskové zprávy

Chcete dostávat naše aktuální tiskové zprávy automaticky na e-mail? Pak se přihlaste k odběru našeho newsletteru!

Registrace

Dostávejte tiskové zprávy od XXXLutz e-mailem.


Prosím, odpovězte na následující bezpečnostní otázku, abyste zabránili spamu.


* Požadovaná pole musí být vyplněna.